13.060.50

13.060.50
13.060.50 - Досліджування води для визначання вмісту хімічних речовин
ГОСТ 17.1.4.02-90 - Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла-а
ГОСТ 26449.0-85 - Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие требования к методам химического анализа при опреснении соленых вод
ГОСТ 26449.1-85 - Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод
ГОСТ 26449.2-85 - Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята
ГОСТ 26449.3-85 - Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод и дистиллята на содержание газов
ГОСТ 26449.4-85 - Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа накипи и шламов
ГОСТ 26449.5-85 - Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа промывных растворов при очистке оборудования
ДСТУ 4077-2001 - Якість води. Визначання рН (ISO 10523:1994, MOD)
ДСТУ 4078-2001 - Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890 3:1998, MOD)
ДСТУ 7147:2010 - Якість води. Визначення масової концентрації перхлорат-іонів фотометричним методом
ДСТУ 7148:2010 - Якість води. Визначення масової концентрації бромат-іонів хемілюмінесцентним методом
ДСТУ 7149:2010 - Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометрії
ДСТУ 7150:2010 - Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом
ДСТУ 7151:2010 - Якість води. Визначення масової концентрації срібла експресним безекстракційним фотометричним методом
ДСТУ EN 1484-2003 - Досліджування води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю (EN 1484:1997, IDT)
ДСТУ ISO 5663:2007 - Якість води. Визначення азоту за К'єльдалем. Метод після мінералізації із застосуванням селену як каталізатора (ISO 5663:1984, IDT)
ДСТУ ISO 5664:2007 - Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та титрування (ISO 5664:1984, IDT)
ДСТУ ISO 5813:2004 - Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод (ISO 5813:1983,IDT)
ДСТУ ISO 5814-2003 - Якість води. Визначання розчиненого кисню. Електрохімічний метод із застосуванням зонду (ISO 5814:1990, IDT)
ДСТУ ISO 5815:2004 - Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після 5 діб. Розведення та метод засівання (ISO 5815:1989, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 5815-1:2009; ДСТУ ISO 5815-2:2009) з 2011-07-01
ДСТУ ISO 5815-1:2009 - Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n днів (БСКn). Частина 1. Метод розведення та засівання з додаванням алілтіосечовини (ISO 5815-1:2003, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 5815:2004
ДСТУ ISO 5815-2:2009 - Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n днів (БСКn). Частина 2. Метод для нерозведених проб (ISO 5815-2:2003, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 5815:2004
ДСТУ ISO 6058-2003 - Якість води. Визначання кальцію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6058:1984, IDT)
ДСТУ ISO 6059-2003 - Якість води. Визначання сумарного кальцію та магнію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6059:1984, IDT)
ДСТУ ISO 6060-2003 - Якість води. Визначання хімічної потреби в кисні (ISO 6060:1989, IDT)
ДСТУ ISO 6332-2003 - Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDT)
ДСТУ ISO 6468-2002 - Якість води. Визначання вмісту окремих хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів та хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстракції типу "рідина-рідина" (ISO 6468:1996, IDT)
ДСТУ ISO 6703-1:2007 - Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів (ISO 6703-1:1984, IDT)
ДСТУ ISO 6703-2:2007 - Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легковивільнюваних ціанідів (ISO 6703-2:1984, IDT)
ДСТУ ISO 6703-3:2007 - Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлориду ціану (ISO 6703-3:1984, IDT)
ДСТУ ISO 6777-2003 - Якість води. Визначання нітритів спектрометричним методом молекулярної абсорбції (ISO 6777:1984, IDT)
ДСТУ ISO 6778-2003 - Якість води. Визначання амонію потенціометричним методом (ISO 6778:1984, IDT)
ДСТУ ISO 6878:2008 - Якість води. Визначення фосфору. Спектрометричний метод із застосуванням амонію молібдату (ISO 6878:2004, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 6878-2003
ДСТУ ISO 7150-1-2003 - Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод (ISO 7150-1:1984, IDT)
ДСТУ ISO 7150-2-2003 - Якість води. Визначання амонію. Частина 2. Автоматичний спектрометричний метод (ISO 7150-2:1986, IDT)
ДСТУ ISO 7393-1-2003 - Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 1. Титриметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1, 4-фенілендіаміну (ISO 7393-1:1985, IDT)
ДСТУ ISO 7393-2:2004 - Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1, 4-фенілендіаміну для поточного контролю (ISO 7393 2:1985, IDT)
ДСТУ ISO 7393-3:2004 - Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору (ISO 7393-3:1990, IDT)
ДСТУ ISO 7890-1-2003 - Якість води. Визначання нітрату. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням 2,6-диметилфенолу (ISO 7890-1:1986, IDT)
ДСТУ ISO 7890-2-2003 - Якість води. Визначання нітрату. Частина 2. Спектрометричний метод із застосуванням перегнаного 4-фторофенолу (ISO 7890-2:1986, IDT)
ДСТУ ISO 8466-1-2001 - Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)
ДСТУ ISO 8466-2-2001 - Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 2. Принцип оцінювання нелінійної градуювальної характеристики другого порядку (ISO 8466-2:1993, IDT)
ДСТУ ISO 9297:2007 - Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) (ISO 9297:1989, IDT) — На заміну ДСТУ 4079-2001
ДСТУ ISO 9963-1:2007 - Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ISO 9963-1:1994, IDT)
ДСТУ ISO 9963-2:2007 - Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності (ISO 9963-2:1994, IDT)
ДСТУ ISO 10260:2007 - Якість води. Вимірювання біохімічних параметрів. Спектрометричний метод визначання концентрації хлорофілу-а (ISO 10260:1992, IDT)
ДСТУ ISO 10301:2004 - Якість води. Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії (ISO 10301:1997, IDT)
ДСТУ ISO 10304-1-2003 - Якість води. Визначення розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод для малозабруднених вод (ISO 10304-1:1992, IDT)
ДСТУ ISO 10304-2:2003 - Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 2. Визначення броміду, хлориду, нітрату, нітриту, ортофосфату та сульфату в стічних водах (ISO 10304-2:1995, IDT)
ДСТУ ISO 10304-3:2003 - Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 3. Визначення хромату, йодиду, сульфіту, тіоцианату та тіосульфату (ISO 10304-3:1997, IDT)
ДСТУ ISO 10304-4:2003 - Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 4. Визначення хлорату, хлориду і хлориту у воді з низьким рівнем забруднення (ISO 10304-4:1997, IDT)
ДСТУ ISO 11732-2003 - Якість води. Методи визначання амонійного азоту аналізом потоку і спектрометричним виявленням (ISO 11732:1997, IDT)
ДСТУ ISO 11885:2005 - Якість води. Визначення 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивнозв'язаною плазмою (ISO 11885:1996, IDT)
ДСТУ ISO 17993:2008 - Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування (ISO 17993:2002, IDT)
ДСТУ ГОСТ 18294:2009 - Вода питна. Метод визначення вмісту берилію (ГОСТ 18294-2004, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 18294-89)
—————
розділ 13.060 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "13.060.50" в других словарях:

 • 060 — may refer to: * Motorola 68060 microprocessor * 0 6 0, wheel arrangement for railway locomotives * emergency telephone number in Mexico, 060 * Bermuda, country code 060 (ISO 3166 1 numeric) * 060, the area code for Chimay in the Belgian telephone …   Wikipedia

 • 060 DB — CC 65000 Caractéristiques techniques locomotive thermique Série CC 65000 Entreprise ferroviaire SNCF Constructeur Alsthom/CAFL/SACM Numérotation …   Wikipédia en Français

 • 060 DA — CC 65500 Caractéristiques techniques locomotive thermique Série CC 65500 Entreprise ferroviaire SNCF/Infra Constructeur CAFL/CEM Numérotation 060 DA 1 …   Wikipédia en Français

 • 060 — < (Less than) (Internet » ASCII Character Codes) …   Abbreviations dictionary

 • Red 060 — Saltar a navegación, búsqueda La Red 060 es un portal web iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) que permite a los ciudadanos y a las empresas acceder a los servicios públicos de cualquiera de las tres administraciones con… …   Wikipedia Español

 • 65.060 — Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование 65.060.01 Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом 65.060.10 Сельскохозяйственные тракторы и прицепы 65.060.20 Орудия для обработки почвы 65.060.25 Оборудование для хранения,… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 65.060 — Сільськогосподарські машини, інвентар і устатковання ГОСТ ИСО 3308 97 Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия 65.060.01 Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі… …   Покажчик національних стандартів

 • 65.060 — Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование 65.060.01 Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом 65.060.10 Сельскохозяйственные тракторы и прицепы 65.060.20 Орудия для обработки почвы 65.060.25 Оборудование для хранения,… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 13.060 — Качество воды 13.060.01 Качество воды в целом 13.060.10 Вода естественных источников 13.060.20 Питьевая вода 13.060.25 Промышленная вода 13.060.30 Сточные воды 13.060.45 Исследование воды в целом …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 21.060 — Крепежные изделия 21.060.01 Крепежные изделия в целом 21.060.10 Болты, винты, шпильки 21.060.20 Гайки 21.060.30 Шайбы, контрящие элементы 21.060.40 Заклепки 21.060.50 Штифты, гвозди 21.060.60 …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 31.060 — Конденсаторы 31.060.01 Конденсаторы в целом 31.060.10 Конденсаторы постоянной емкости 31.060.20 Керамические и слюдяные конденсаторы 31.060.30 Бумажные и пластмассовые конденсаторы 31.060.40 Танталовые электролитические конденсаторы 31.060.50… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»